top of page
  • กชกร พรมไชย

บ้านเล่นระดับกับทิศหน้าบ้าน มีความสัมพันธ์ดีเสียอย่างไร


ศาสตร์ฮวงจุ้ยบ้าน จะมุ่งเน้นเรื่องพลังงานภายนอกกับภายในบ้านที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่าง ดวงชะตาปีเกิดเจ้าของบ้าน กับสถานที่ตั้ง ทิศหน้าบ้าน รั้วบ้าน สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบบ้าน และการออกแบบหรือสไตล์ของบ้าน หากออกแบบสอดคล้องระหว่างคนกับบ้านได้อย่างสมดุล ก็จะนำประโยชน์ในด้านโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับสมาชิกทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน ในทางตรงกันข้ามหากออกแบบผิดพลาดย่อมส่งผลร้ายต่อความเป็นอยู่ของทุกคนในบ้านได้เช่นกัน


ครั้งนี้ดิฉันขอนำเรื่องความสัมพันธ์ของบ้านเล่นระดับกับทิศหน้าบ้าน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของบ้านที่ยังประโยชน์ หรือมีโทษต่อผู้อยู่อาศัยอย่างไร มาเล่าให้ฟังค่ะ


ตามหลักฮวงจุ้ยแปดทิศ เรื่องทิศหน้าบ้านนับเป็นเรื่องสำคัญที่ควรนำพลังงานที่ดีหรือที่เรียกว่า “พลังหยาง” เข้าบ้าน พลังหยาง หมายถึง สภาพลักษณะของสถานที่ที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา เช่น ท่าเรือขนส่ง สนามบิน ถนนที่มีการจราจรของรถขับผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลา รวมถึงสถานที่ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม มีต้นไม้ สนามหญ้า มีแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล และมีผีเสื้อ นก บินขวักไขว่ เป็นต้น ลักษณะเหล่านี้ถือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพลังหยางอย่างไม่รู้จบ ซึ่งในการระบุทิศหน้าบ้าน หากประตูหน้าบ้านและตัวบ้านหันไปทางทิศเดียวกันการระบุทิศของหน้าบ้านคุณก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะเป็นทิศเดียวกัน แต่หากทิศประตูบ้านของคุณไม่ตรงกับตัวบ้าน คุณอาจมีปัญหาในการระบุว่า ทิศใดเป็นทิศหน้าบ้าน ในกรณีนี้ให้ใช้ทิศที่มีพลังหยางเป็นทิศหน้าบ้านแทน


บ้านเล่นระดับเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน การออกแบบบ้านเล่นระดับนอกจากจะช่วยเพิ่มเนื้อที่ของบ้านมากขึ้น แล้วยังให้ความสวยงามและความทันสมัยแปลกตาเพิ่มขึ้นอีกด้วย แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ


1) บ้านเล่นระดับที่ดี ไม่ควรเล่นระดับเกินสามระดับ แต่ละระดับความสูงไม่ควรเกิน 18 เซนติเมตร หรือเท่ากับขั้นบันได เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดิน คำว่า “สามระดับ” ในที่นี้สื่อถึง ฟ้า คน ดิน หากมีระดับเกินกว่านี้ก็จะเป็นที่อยู่ของเหล่าวิญญาณ และควรเล่นระดับจากหน้าบ้านต่ำแล้วสูงขึ้นไปถึงหลังบ้าน จะส่งผลดีให้บ้านนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ


2) บ้านเล่นระดับที่ไม่ดี หมายถึงบ้านที่เล่นระดับเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านไปหลังบ้านเป็นลักษณะต่ำไปสูง และต่ำลงในที่สุด คือเริ่มเล่นระดับต่ำจากหน้าบ้าน พอเดินเลยเข้าไปอีกสัก 4 เมตร จะเล่นระดับสูงขึ้นไปอีกครึ่งเมตร จากนั้นเดินเข้าไปอีก 4 เมตร ก็เล่นระดับต่ำลงไปอีกครึ่งเมตร ลักษณะแบบนี้ให้โทษส่งผลเสียต่อสุขภาพ เสียทรัพย์ ขาดความสำเร็จความเจริญก้าวหน้า กระทำสิ่งใดก็มีอุปสรรคเหนื่อยยากลำบากต่อความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยทุกคน


นอกจากการเล่นระดับภายในบ้านแล้ว ยังต้องระวังไปถึงรั้วบ้านด้วย เพราะรั้วบ้าน หมายถึง โชคลาภและบริวาร ลักษณะรั้วบ้านที่ถูกหลักฮวงจุ้ย ควรทำเป็นกำแพงปิดทึบ ความสูงอยู่ในระดับเดียวกัน หรือด้านหลังสูงกว่าด้านหน้า หากทำรั้วเล่นระดับขึ้นๆ ลงๆ จะส่งผลเสียทำให้ได้บริวารไม่ดีเข้ามา และได้รับโชคลาภขึ้นๆ ลงๆ ไม่แน่นอนไปด้วย


สไตล์บ้านที่เล่นระดับพื้นในบ้าน ย่อมมีผลต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านอย่างแน่นอน ส่วนจะส่งผลในเรื่องใด กับใครเป็นพิเศษย่อมขึ้นอยู่กับทิศหน้าบ้าน ซึ่งในแต่ละทิศจะสัมพันธ์กับดวงชะตาปีเกิดของแต่ละบุคคล ดังนี้บ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือ

บ้านเล่นระดับที่ดี : ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทุกคนได้รับโชคด้านความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม ลูกชายคนกลาง และคนเกิดปีชวดจะได้รับโชคมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นทิศประจำตัวของคนเกิดปีชวด

บ้านเล่นระดับที่ไม่ดี : ส่งผลเสียต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทุกคนในเรื่องอาชีพการงานไม่ก้าวหน้า และไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ลูกชายคนกลาง และคนเกิดปีชวดจะได้รับผลเสียมากเป็นพิเศษ


บ้านหันหน้าไปทางทิศใต้

บ้านเล่นระดับที่ดี : ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทุกคนได้รับโชคด้านได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆ มีชื่อเสียงอำนาจ และบารมี ลูกสาวคนกลาง และคนเกิดปีมะเมียจะได้รับโชคมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นทิศประจำตัวของคนเกิดปีมะเมีย

บ้านเล่นระดับที่ไม่ดี : ส่งผลเสียต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทุกคนในเรื่องขาดความก้าวหน้าในชีวิต ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งช้าและยาก ขาดชื่อเสียงอำนาจบารมี และไร้วาสนา ลูกสาวคนกลาง และคนเกิดปีมะเมียจะได้รับผลเสียมากเป็นพิเศษ


บ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออก

บ้านเล่นระดับที่ดี : ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทุกคนได้รับโชคด้านมีสุขภาพดี แข็งแรง และอายุยืน ลูกชายโต และคนเกิดปีเถาะจะได้รับโชคมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นทิศประจำตัวของคนเกิดปีเถาะ

บ้านเล่นระดับที่ไม่ดี : ส่งผลเสียต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทุกคนในด้านสุขภาพอ่อนแอ เจ็บป่วยง่าย และมีปัญหาด้านจิตใจ ลูกชายโต และคนเกิดปีเถาะจะได้รับผลเสียมากเป็นพิเศษ


บ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันตก

บ้านเล่นระดับที่ดี : ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทุกคนได้รับโชคด้านมีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ทันโลก และได้ลูกหลานบริวารดีมีความกตัญญู ลูกสาวคนเล็ก และคนเกิดปีระกาจะได้รับโชคมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นทิศประจำตัวของคนเกิดปีระกา

บ้านเล่นระดับที่ไม่ดี : ส่งผลเสียต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทุกคนในเรื่องขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดวิสัยทัศน์ และมีลูกหลานบริวารที่ไม่ดี ไม่มีความกตัญญู ลูกสาวคนเล็ก และคนเกิดปีระกาจะได้รับผลเสียมากเป็นพิเศษ


บ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

บ้านเล่นระดับที่ดี : ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทุกคนได้รับการเกื้อหนุนอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้อื่นด้วยดีอยู่เสมอ มีความเป็นผู้นำที่มีความสำเร็จ ผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัว และคนเกิดปีจอกับปีกุนจะได้รับโชคมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นทิศประจำตัวของคนเกิดปีจอกับปีกุน

บ้านเล่นระดับที่ไม่ดี : ส่งผลเสียต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทุกคนในเรื่องขาดการได้รับความเมตตา เกื้อกูลช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ขาดความเป็นผู้นำ ผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัว และคนเกิดปีจอกับปีกุนจะได้รับผลเสียมากเป็นพิเศษ


บ้านที่หันหน้าไปทางตะวันตกเฉียงใต้

บ้านเล่นระดับที่ดี : ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทุกคนได้รับโชคด้านมีความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและหุ้นส่วน รักษาสภาวะสุขของจิตใจดี มีความอดทน มีความสุขสมหวังในเรื่องความรัก ผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าครอบครัว และคนเกิดปีมะแมกับปีวอก จะได้รับโชคมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นทิศประจำตัวของคนเกิดปีมะแมกับปีวอก

บ้านเล่นระดับที่ไม่ดี : ส่งผลเสียต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทุกคนในเรื่องมีปัญหาครอบครัวแตกแยก และหุ้นส่วนขาดความรักความสามัคคี ไม่ส่งเสริมกัน ผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าครอบครัว และคนเกิดปีมะแมกับปีวอกจะได้รับผลเสียมากเป็นพิเศษ


บ้านหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

บ้านเล่นระดับที่ดี : ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทุกคนได้รับโชคด้านการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด และการสื่อสารดี มีโอกาสใหม่ที่ดีเสมอ ลูกชายคนเล็ก และคนเกิดปีฉลูกับปีขาลจะได้รับโชคมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นทิศประจำตัวของคนเกิดปีฉลูกับปีขาล

บ้านเล่นระดับที่ไม่ดี : ส่งผลเสียต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทุกคนในเรื่อง เป็นคนที่มีสมาธิสั้น หลงลืมง่าย คิดช้า เซื่องซึม ขาดความกระตือรือร้น ไม่มีความมั่นใจในตนเอง และมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับผู้อื่น ลูกชายคนเล็ก และคนเกิดปีฉลูกับปีขาลจะได้รับผลเสียมากเป็นพิเศษ


บ้านหันไปทิศตะวันออกเฉียงใต้

บ้านเล่นระดับที่ดี : ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทุกคนได้รับโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองอยู่เสมอ ลูกสาวคนโต และคนเกิดปีมะโรงกับปีมะเส็งจะได้รับโชคมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นทิศประจำตัวของคนเกิดปีมะโรงกับปีมะเส็ง

บ้านเล่นระดับที่ไม่ดี : ส่งผลเสียต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทุกคนในเรื่องขาดโชคลาภด้านความมั่งคั่ง มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ มีฐานะทางการเงินที่ไม่มั่นคง ลูกสาวคนโต และคนเกิดปีมะโรงกับปีมะเส็งจะได้รับผลเสียมากเป็นพิเศษ


สไตล์บ้านที่เล่นระดับที่มีหน้าบ้านต่ำและหลังบ้านสูงกว่า จึงเป็นบ้านที่ดี อยู่แล้วเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยขึ้น มีชีวิตราบรื่น แต่หากระดับพื้นหน้าบ้านสูงกว่าหลังบ้าน หรือหน้าบ้านต่ำ ในบ้านสูงขึ้น แล้วมีระดับต่ำลงในที่สุด จะส่งผลเสียต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทำให้เกิดปัญหาทั้งด้านการงาน การเงิน การเรียน ความสัมพันธ์ในครอบครัว สุขภาพ และด้านสังคม


 

ขอขอบคุณ : การเงินธนาคาร คอลัมน์เกร็ดฮวงจุ้ย ฉบับพิมพ์กันยายน 2563

8 views

Comments


IMG_4545.JPEG
ThreeColourEggPosterV2.png
หนังสือฮวงจุ้ยกับโชคชะตา ปีฉลู ธาตุทอง 2021 โดย อ. กชกร พรมไชย
ปฎิทินฤกษ์ดี ปีฉลู 2021
หนังสือฮวงจุ้ยกับโชคชะตา
ปีฉลู ธาตุทอง 2021
bottom of page